miércoles, 1 de agosto de 2012

ORDEN DE VEDAS DE ALAVA 2012 2013

7846
Foru Aginduak
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA
MENDI ZERBITZUA
4496
364/2012 FORU AGINDUA, uztailaren 18koa. Honen bidez, arautu
egiten da Arabako Lurralde Historikoko ehiza jarduera 2012-
2013 denboraldirako.
Arabako Lurralde Historikoak badu ahalmena, erkidego osoko
erakundeek arautu ez dituzten arlo guztietan, ehiza jarduerari buruzko
arauak garatzeko, baldin eta erakunde horiek eman dituzten arauetara
moldatzen bada. Ahalmen hori erabiliz, Arabako Lurralde Historikoko
Ehizari buruzko ekainaren 14ko 8/2004 Foru Araua onartu zen. Foru
arau horren 32. artikuluak ezartzen du Ehiza Lurralde Kontseiluari
entzun ondoren Arabako Foru Aldundian ehiza arloan eskumenak
dituen sailak onartuko duela Arabako Lurralde Historikoan ehizan
jarduteko urteko foru agindua, non honakoak zehaztuko baitira
gutxienez: ehizaren eta merkaturatzearen aldetik interesa duten
espezieak; araudiak; leku desberdinetan espezie desberdinen
ehizarako aplikagarri diren aldiak, egun eta ordu baliodunak, ehizan
egiteko modalitateak eta harrapaketak adierazita.
Halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Ehizari buruzko martxoaren
17ko 2/2011 Legeak 31. artikuluan zehazten ditu zeintzuk
diren foru aldundiek urtero eman behar dituzten debekualdi aginduetan
gutxienez jaso behar diren edukiak.
Kontuan hartu dira ehizaren urteko araupetzean eragiten duten
eta hauetatik eratortzen diren alderdiak: estatuko araudia -Ehiza erregelamendua
eta 42/2007 Legea, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari
buruzkoa-, Europako Batasuneko 2009/147/CE eta
92/43/CEE zuzentarauak, eta Bernako 1979ko Hitzarmena.
Araudi hori betez, Ehiza Lurralde Kontseiluak 2012ko uztailaren
5ean esandakoa entzunda, eta aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz,
ondokoa
XEDATU DUT
1. artikulua.- Baimendutako egunak eta orduak:
1. Oro har, ehiza esparru bakoitzeko baldintza tekniko–zine -
getikoen agiriak jasotzen dutena gorabehera, Arabako Lurralde
Historikoko ehiza esparruetan ehizan aritzeko baimendutako egunak
honakoak izango dira: aldi baimenduaren ostegun, larunbat, igande
eta jaiegunak.
Aprobetxamendu komuneko ehiza esparruetan ostegunak baino
ez dira izango ehiza egunak aldi baimenduaren barruan. Ehizari
buruzko 2/2011 Legearen 14.1 artikulua aplikatuz, espezie migratzaileak
baino ez dira harrapatuko esparru horietan, Arabako Foru
Aldundiak ez baitu finkatu berariazko ehiza araupetzea beste espezie
batzuentzat toki horietan.
Espezie jakin batzuei dagokienez, arloan eskumena duen sailak
ehiza esparru bakoitzerako onartutako ehizako jarraipen planetan
zehazten diren egunak hartuko dira kontuan.
2. Oro har, 08:30etik 17:30era jardun ahal izango dira ehiztariak
ehizan, salbu eta debekualdi erdian badaude, postu finkoetatik ari
badira, eta berariazko baimena badute.
2. artikulua.- Baimendutako aldiak eta berariazko arauak:
Salbuespenak aparte, hauek dira 2012/2013 denboraldian ehizan
aritzeko baimendutako aldiak:
A) Debekualdi erdia:
Abuztuaren 15etik irailaren 9ra, biak barne; ehiza esparruetan
ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetan, eta aprobetxamendu
komuneko ehiza esparruetan, ostegunetan baino ez. Egunsentitik
ilunabarrera arte bi kasuetan.
Harrapa daitezkeen espezieak hauexek dira: galeper arrunta,
belabeltza, bele txikia, haitz usoa, pagausoa eta txoloma, usapala, mika
eta azeria. Aprobetxamendu komuneko ehiza esparruetan, galeperrak
eta usapalak baino ez dira harrapatuko. Hiru usapal harrapatzeko
kupoa ezartzen da pertsona eta egun bakoitzeko, esparru guztietan.
Órdenes Forales
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
SERVICIO DE MONTES
4496
ORDEN FORAL 364/2012 de 18 de julio, reguladora del ejercicio
de la caza en el Territorio Histórico de Álava para la
temporada 2012-2013.
El Territorio Histórico de Álava tiene potestad para desarrollar
normativamente la actividad cinegética en todo aquello que no haya
sido regulado por las Instituciones Comunes y siempre que se ajuste
a las normas emanadas de ellas. En el ejercicio de esta potestad se
aprobó la Norma Foral 8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio
Histórico de Álava, cuyo artículo 32 establece que el Departamento
competente, en materia cinegética, de la Diputación Foral, oído el
Consejo Territorial de Caza, aprobará la Orden Foral anual reguladora
del ejercicio de la caza en el Territorio Histórico en la que se determinarán,
al menos, las especies de interés cinegético y comercializables,
las regulaciones, las épocas, días y horas hábiles de caza
aplicables a las distintas especies en las diversas zonas, con expresión
de las distintas modalidades y capturas permitidas.
Así mismo, la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País
Vasco, en su artículo 31, especifica los contenidos mínimos que
deberán contener las ordenes forales de vedas que las diputaciones
forales deben dictar anualmente.
Teniendo en cuenta aquellos aspectos que inciden en la regulación
anual de la caza y que se derivan de la normativa estatal - Reglamento
de Caza y Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
- de las Directivas Comunitarias 2009/147/CE y 92/43/CEE y del
Convenio de Berna, de 1979.
En cumplimiento de esta normativa, en virtud de las facultades
que me competen, consultado el Consejo Territorial de Caza reunido
al efecto el pasado día 5 de julio de 2012.
DISPONGO
Artículo 1.- Días y horarios hábiles:
1. Con carácter general, a reserva de lo que los respectivos
Pliegos de Condiciones Técnico – Cinegéticas de cada coto de caza
indiquen, son días hábiles para el ejercicio de la caza en los Cotos de
Caza del Territorio Histórico de Álava los jueves, sábados, domingos
y festivos del periodo hábil.
En los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común los
únicos días de caza serán los jueves dentro del periodo hábil. En
aplicación del artículo 14.1 de la Ley de Caza 2/2011, en dichos
terrenos sólo podrá practicarse la caza de especies migratorias, al no
haberse establecido por la Diputación Foral de Álava regulación cinegética
específica para otras especies en estos lugares.
Para determinadas especies se tendrán en cuenta los días
concretos indicados en los Planes de Seguimiento Cinegético
aprobados en cada coto por el Departamento foral competente.
2. Con carácter general, el horario de caza es el comprendido entre
las 8:30 h y las 17:30 h, salvo en la media veda, caza desde puestos
fijos y autorizaciones expresas.
Artículo 2.- Períodos hábiles y regulación específica:
Sin perjuicio de las excepciones que se señalen, son periodos
hábiles de caza para la temporada 2012/2013 los siguientes:
A) - Media Veda:
Desde el 15 de agosto al 9 de septiembre, ambos inclusive; en
los cotos de caza los jueves, sábados, domingos y festivos y en los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, únicamente los
jueves. En ambos casos en horario de sol a sol.
Las especies cazables son las siguientes: codorniz común,
corneja negra, grajilla, paloma bravía, torcaz y zurita, tórtola europea,
urraca y zorro. En los terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común, las únicas especie cazables serán la codorniz común y la
tórtola europea. Para todos los terrenos se establece un cupo de
capturas de tres tórtolas europeas por persona y día.
2012ko uztailaren 30a, astelehena ALHAO 87 BOTHA Lunes, 30 de julio de 2012
7847
Postu finkoetatik eta debekualdi erdiko sasoian apeuaz edo
apeurik gabe ehizatzen bada, modalitate horretako ehiza arau bereziak
aplikatuko dira.
B) Ehiza xehea:
urriaren 12tik urtarrilaren 31ra, biak barne.
1. artikuluan aprobetxamendu komuneko ehiza esparruetarako
finkatutako salbuespena aparte, foru agindu honetako I. eranskinean
zerrendatzen direnaz gain, ondoren aipatzen direnak ere ehiza xehe
dira:
1. Untxia (Oryctolagus cuniculus): urriaren 12tik urtarrilaren 31ra,
harrapatzeko kuporik gabe.
2. Erbia (Lepus sp.): azaroaren 1etik urtarrilaren 6ra, biak barne.
Pertsona bakoitzak eguneko erbi bat baino ezin izango du harrapatu.
3. Eperra (Alectoris rufa): azaroaren 1etik urtarrilaren 6ra, biak
barne. Pertsona bakoitzak eguneko hiru eper baino ezin izango ditu
harrapatu.
4. Oilagorra (Scolopax rusticola): urriaren 12tik urtarrilaren 31ra,
biak barne. Debekatuta dago espezie hau zelatan harrapatzea baimendutako
aldian. Saltoan eta txakurrez baino ezin izango da harrapatu.
Pertsona bakoitzak eguneko hiru oilagor baino ezin izango ditu
harrapatu.
5. Uso migratzaileak eta birigarroak: behar bezala baimendutako
uso postuetan iraileko azken igandetik azaroko azken igandera arte,
biak barne, egun baimendu guztietan. Egun horiek igaro ostean, urtarrilaren
31 arte, 1. artikuluan zehaztutako ehiza egun baimenduetan
baino ezin izango dira harrapatu postu finkoetatik. Arabako Errioxako
ehiza esparruetako baimendutako birigarro postuetan azaro, abendu
eta urtarrileko egun guztietan harrapatu ahal izango dira birigarroak.
Baimendutako postu finkoetatik egunsentitik 17:30era arte
harrapatu ahal izango dira.
Postu horien kokapena, batetik besterainoko gutxienezko aldea
eta edozein ehiza esparrutan haietaz baliatzeko eskubidea foru agindu
osagarri eta berariazko baten bidez arautuko dira, zeina dagokionean
argitaratuko baita.
C) Ehiza larria:
1. Basurdea (Sus scrofa): irailaren 9tik otsailaren 10era, biak
barne, nahiz eta uxaldi baimendurik ezin egin izan azken egunetan
elurragatik, baimena eman ahalko da uxaldiak egiteko ehiza denboraldia
bukatu izan arren, otsailaren 24a izango delarik epemuga.
Irailaren 9tik urriaren 12ra eta urtarrilaren 31tik otsailaren 10era uxaldiaz
baliatuta edo zelatan arkua erabilita baino ezin izango da harrapatu
basurdea. Urtarrilaren 6tik aurrera ezin izango da harkaitz inguruetan
uxaldiaz baliatuta ehizan aritu. Eskopetak zorrotik atera gabe eraman
beharko dira ehiza postuetaraino.
Banaka egin beharko dira uxaldiak 1.000 hektarea baino
gehiagoko azalera duten esparruetan. Uxaldi bat egiteko bi esparru
batu ahalko dira baldin eta haietarik batek, behintzat, 1.000 hektarea
baino gutxiago baditu edo kalterik izan badu.
Saltoan, balaz, gehienez ere lau txakurrek eta bi ehiztarik
osatutako taldeetan, txaleko deigarriak soinean jarrita harrapatu
ahalko dute hala egin nahi duten esparruek, betiere bakoitzak bere
jarraipen planean hala adierazita. Salbuespen hori gorabehera, uxaldietan,
zelatan arkua erabilita eta itxaronda baino ezin izango da
harrapatu basurdea.
Basurdea uxaldietan harrapatzeko egunak larunbat, igande eta
jaiegunak izango dira. 15:30 arte.
Harrapaldi edo uxaldiak ezin izango dira egin 160 ha edo hori baino
gehiagoko azaleretan. Gutxienez sei uxatzaile eta hamar txakur
egongo dira, behar bezala identifikatuta, eta ehiztariak hamabi
gutxienez eta berrogeita bost gehienez izango dira. Nola ehiztariek,
hala uxatzaileek zein uxaldi egunean bertan aztarna bila doazenek
txaleko deigarriak izan beharko dituzte soinean uxaldiak dirauen
denbora guztian, uxaldi barruan arrastoak bilatzea sartzen delarik.
Halaber, uxaldiak dirauen bitartean, horren berri ematen duten kartelak
Cuando se trate de caza con o sin cimbel desde puestos fijos en
la época de media veda serán de aplicación las normas específicas
de la caza en esta modalidad.
B) Caza Menor en general:
Desde el día 12 de octubre hasta el 31 de enero, ambos inclusive.
Con la salvedad establecida en el artículo 1 para los terrenos cinegéticos
de aprovechamiento común, además de las que se relacionan
en el Anexo I de esta Orden Foral, son especies incluidas en
este grupo de caza menor:
1. Conejo (Oryctolagus cuniculus): Desde el 12 de octubre hasta
el 31 de enero, sin cupo de capturas.
2. Liebre (Lepus sp.): Del 1 de noviembre al 6 de enero, ambos
inclusive. Se establece un cupo de una liebre por persona y día.
3. Perdiz roja (Alectoris rufa): Del 1 de noviembre al 6 de enero,
ambos inclusive. Se establece un cupo de tres perdices rojas por
persona y día.
4. Becada (Scolopax rusticola): Desde el 12 de octubre hasta el
31 de enero, ambos inclusive. Queda prohibida la caza de esta
especie a la espera durante todo su período hábil, permitiéndose
únicamente la modalidad de “al salto” y con perro. Se establece un
cupo de tres becadas por persona y día.
5. Palomas migratorias y zorzales (malvices): En los puestos de
paloma debidamente autorizados, desde el último domingo de
septiembre al último domingo de noviembre, ambos inclusive, sin
limitación de días hábiles. Después de estas fechas, hasta el 31 de
enero, se podrán cazar, desde puestos fijos, únicamente los días
hábiles de caza especificados en el artículo 1. En los puestos de
malviz debidamente autorizados de los cotos de Rioja Alavesa, se podrá
cazar todos los días de los meses de noviembre, diciembre y enero.
En todos los casos, el horario de caza desde los puestos fijos autorizados
será desde el orto hasta las 17:30 h.
La situación de estos puestos, su separación mínima, las prohibiciones
y el derecho a utilizarlos en cualquier terreno cinegético se
regularán mediante la Orden Foral complementaria y específica que
se publicará en su momento.
C) Caza Mayor:
1. Jabalí (Sus scrofa): Desde el 9 de septiembre hasta el 10 de
febrero, ambos inclusive, si bien en el caso de que no se puedan
celebrar las batidas autorizadas los últimos días por causa de la
nieve, éstas se podrán autorizar aunque haya finalizado la temporada
de caza, con fecha límite de 24 de febrero. Desde el 9 de septiembre
hasta el día 12 de octubre y desde el 31 de enero al 10 de febrero,
únicamente se permite la caza del jabalí al rececho con arco y en batida,
no pudiéndose celebrar éstas en zonas rupícolas a partir del día 6 de
enero. Las escopetas se deberán transportar hasta los puestos de caza
enfundadas
En los acotados con superficie superior a 1.000 hectáreas se
deberán dar las batidas de forma individual. Solo será posible agrupar
dos acotados para la realización de una batida cuando al menos
uno de ellos tenga menos de 1.000 hectáreas o hayan existido daños.
Los acotados que lo deseen, siempre y cuando lo hagan constar
en su Plan de Seguimiento, podrán cazarlo al salto, con munición de
bala, en grupos formados por un máximo de cuatro perros y dos
personas cazadoras que deberán llevar colocados los correspondientes
chalecos de colores llamativos. Hecha esta salvedad, el jabalí
únicamente se podrá cazar en batidas, al rececho con arco y a la
espera.
Los días hábiles para la caza del jabalí en batidas, serán los
sábados, domingos y festivos. El horario de finalización será las
15:30 h.
Los ganchos o batidas se harán en una superficie igual o menor
a 160 hectáreas. Deberán disponer de un mínimo de doce personas
cazadoras y un máximo de cuarenta y cinco, así como de un mínimo
de seis personas batidoras diez perros debidamente identificados. Tanto
las personas cazadoras, las batidoras o las que vayan a buscar
rastros el mismo día de la batida, llevarán puestos y visibles chalecos
de colores llamativos durante todo el tiempo que dure la batida,
debiéndose considerar incluida en la misma la búsqueda de rastros.
2012ko uztailaren 30a, astelehena ALHAO 87 BOTHA Lunes, 30 de julio de 2012
7848
jarri behar dira, II. eranskinean agertzen den eredua oinarri hartuta,
bideetan eta uxaldi gunerako sarbideetan. Uxatzaileetarik batek
eskopeta eraman ahalko du, basurdea errematatzeko edo txakurrei
erasorik ez egiteko.
Ehiza esparru elkartuek ehiza esparruen elkarteen bidez eskatuko
dituzte basurde uxaldiak; elkartuta ez daudenek, berriz, ehiza arloan
eskumena duen sailari, zuzenean.
Basurde uxaldietarako eskaerak Arabako Foru Aldundiko Mendi
Zerbitzura bidali beharko dira, uztailaren 31 baino lehen, haiek zein
egunetan egingo diren zehaztuz. Era berean, ehiza taldeak osatzen
dituzten pertsonen izenen zerrenda aurkeztuko da. Izena, abizenak eta
NANa adierazi beharko da, baita arduraduna eta haren ordezkoa zein
izango diren ere.
Uxaldi bakoitzean gehienez ere lau ehiztari gonbidatu sartu ahalko
dira, eta esparruan ehizan aritzeko baimena eduki beharko dute.
Behin uxaldia igarotakoan, gonbidatu horien zerrenda bidali beharko
da Mendi Zerbitzura.
Populazioen kalitatea hobetu nahian, animalia helduak zainduz
ugal daitezen -haiexek dute-eta ugalketa faktore handiena eta kalitate
onenekoa-, tiro arau hauek errespetatu beharko dira:
Ez tiro egin taldeko lehenengo animaliari edo gidariari, zeina eme
heldua izan ohi da.
Ez tiro egin eme marradunei.
Batez ere basurde gazte gorriztei tiro egin; ilajearen koloreagatik
erraz identifikatu daitezke haiek.
Batez ere taldeko animaliarik txikienari tiro egin, baina inoiz ere
ez marradunei.
Ez tiro egin, ahal dela, 50 kg baino gehiagoko emeei (ezta kumerik
ez dutenei ere).
Ez tiro egin, ahal dela, ar bakartiei, baldin eta beren gutxi gorabeherako
pisua ez bada iristen atalase jakin batera (100 kg, esaterako),
xedea baita kalitatezko gazteak zaintzea.
2. Oreina (Cervus elaphus): espezie honen ehiza zehaztuko diren
esparruetan baino ez da baimenduko, eskumena duen sailak ezartzen
dituen kupo eta baldintzetan.
3. Orkatza (Capreolus capreolus): kasuan kasuko foru aginduz
finkatuko da haien aprobetxamendurako berariazko araudia.
3. artikulua.- Faunaren babesa oro har:
3.1. Debekuak:
Euskadiko Natura Babesteko 16/1994 Legeak debekatu egiten
du foru agindu honetan jasotzen ez diren espezieak ehizatzea.
Ehizatu daitezkeen espezieei dagokienez, debekatuta dago
haztegiak eta habiak suntsitzea, edozein urte arotan arrautzak edo
kumeak hartzea edo atxikitzea, eta kumeak ehizatu, harrapatu, edozein
eratan jazarri eta atxikitzea, horretarako ezarritako aldietatik kanpo.
3.2. Kupoak. Arabako Foru Aldundian ehiza arloan eskumenak
dituen sailak onartutako ehizako jarraipen planetan zehaztutakoak
izango dira ehizagai kupoak.
3.3. Baimen bereziak behar dituzten ehiza motak:
3.3.1 Arkuzko ehiza urriaren 27ko 155/1999 Foru Arauaren bidez
arautzen da. Arkuzko ehizan aritu nahi duten pertsonek ehiza arloan
eskumenak dituen sailaren baimen berezi bat lortu beharko dute
aurretik; horretarako, ehiza elkarteek aldian-aldian antolatzen dituzten
gaitasun probak gainditu beharko dituzte.
3.3.2 Baimen berezia behar da untxia hudoz ehizatzeko, zeina ehiza
arloan eskumenak dituen sailak eman behar duen.
3.3.3. Ehiza hegaztiez ehizatzeko arauak foru agindu berezi baten
bidez finkatuko dira.
Igualmente, durante la celebración de una batida, es obligatoria la colocación
en los caminos y accesos a la zona a batir de los carteles
informativos según el modelo indicado en el Anexo II. Una de las
personas batidoras podrá llevar una escopeta con el fin de rematar
un jabalí o evitar ataques a los perros.
Los cotos asociados solicitarán las batidas de jabalí a través de
las asociaciones de cotos de caza, mientras que los no asociados las
solicitarán directamente al Departamento competente en materia
cinegética.
Las solicitudes de batidas de jabalí se remitirán al Servicio de
Montes de la Diputación Foral antes del día 31 de julio, debiendo
figurar en las mismas las fechas en las que desean efectuar.
Igualmente, se aportará un listado con las personas cazadoras componentes
de las cuadrillas - indicando nombre, apellidos y DNI y
señalando los datos del responsable y suplente de las batidas.
En cada batida se podrá incluir un máximo de cuatro personas
cazadoras que se considerarán como invitadas y que deberán
disponer de la correspondiente autorización para cazar en el coto. Una
vez efectuada la batida, la relación de estos invitados se deberá
remitirse al Servicio de Montes.
Al objeto de mejorar la calidad de las poblaciones manteniendo
como reproductores los animales adultos, cuyo factor de reproducción
es más alto y de mejor calidad, se deberán respetar las
siguientes normas de tiro:
No disparar al primer animal o guía del grupo, que suele ser
hembra adulta.
No disparar a las hembras con rayones.
Disparar prioritariamente sobre los jóvenes bermejos, claramente
identificables por el color del pelaje.
Disparar preferentemente al animal más pequeño del grupo,
exceptuando en todo caso los rayones.
No disparar dentro de lo posible, a las hembras (incluso sin crías)
de más de 50 kg.
No disparar dentro de lo posible, a los machos solitarios cuando
su peso aproximado sea inferior a un cierto umbral (100 kg. por
ejemplo) con el fin de preservar los jóvenes de calidad.
2. Ciervo (Cervus elaphus): Únicamente se permitirá la caza de
esta especie en los cotos que se determinen, con los cupos y condiciones
que establezca el Departamento competente.
3. Corzo (Capreolus capreolus): Mediante la correspondiente
Orden Foral se establecerá la normativa específica para su aprovechamiento.
Artículo 3. Protección a la fauna en general:
3.1. Prohibiciones:
La Ley 16/94 de Conservación de la Naturaleza del País Vasco,
prohíbe la caza de las especies no incluidas en esta Orden Foral.
Por lo que respecta a las especies cazables, queda prohibida la
destrucción de vivares y nidos, la recogida de huevos y crías o retenerlas,
en cualquier época del año, así como cazarlas, capturarlas,
perseguirlas de cualquier forma y retenerlas fuera de las épocas
habilitadas para ello.
3.2. Cupos. Los cupos de las especies cinegéticas serán los
que figuren en los respectivos Planes de Seguimiento Cinegético
aprobados por el Departamento competente en materia de caza de
la Diputación Foral de Álava.
3.3. Modalidades de caza que requieren permisos especiales:
3.3.1 La caza con arco se regula mediante la Orden Foral 155/99,
de 27 de octubre. Las personas que deseen practicar la caza con arco
necesitarán obtener previamente un permiso especial del
Departamento competente en materia cinegética que se otorgará
una vez superadas las pruebas de aptitud organizadas periódicamente
por las federaciones de caza.
3.3.2 La caza del conejo con hurón requiere un permiso especial
que debe conceder el Departamento competente en materia de caza.
3.3.3. La caza con aves de cetrería se establecerá mediante una
Orden Foral específica.
2012ko uztailaren 30a, astelehena ALHAO 87 BOTHA Lunes, 30 de julio de 2012
7849
3.4. Debekatutako metodoak:
Hauexek dira ehiza espezieak harrapatzeko debekatutako
metodoak: lakioak; likak; amuak; itsututako edo atal bat kenduta
duten hegazti biziak apeu gisa erabiltzea; grabagailuak; aparatu elektrokutatzaileak;
lehergailuak; sareak; zepo-tranpak; karnata pozoitsu
edo lasaigarriak; arma erdiautomatikoak edo automatikoak, kargadorea
bi kartutxo baino gehiagokoa bada; hegazkinak, ibilgailuak eta
txalupak.
Gainera debekatuta dago ehizatzea:
3.4.1. Eraztun perkusiozko 22 kalibreko errifleak eta errifleak
erabilita debekualdi erdian.
3.4.2. Airez edo beste gas konprimitu batzuez eragindako armak
erabilita.
3.4.3. Postak erabilita, postatzat jota 4,5 milimetro baino
gehiagoko diametroa duten jaurtigaiak. Halaber, debekatu egiten da
horrelakorik edukitzea ehizan jardutean.
3.4.4. Balak erabilita, ehiza xehean, eta perdigoizko kartutxoak,
berriz, ehiza larrian, basurdea saltoan harrapatzea barne, horrelakotzat
jota 4,5 milimetroko diametroa edo hura baino txikiagoa duten
jaurtigaiak”. Ehiza larria balaz baino ez da egingo, eta berdin debekatua
dago perdigoizko kartutxoak edukitzea ehizan jardutean, uxaldi, itxaronaldi
edo zelatatan. Era berean, debekatuta dago petardoak eta
klaxonak erabiltzea ehiza larriko uxaldietan.
3.4.5. Balezta erabilita.
3.4.6. Arraza hauetako txakurrak erabilita: Pit Bull Terrierra,
Staffordshire Bull Terrierra, American Staffordshire Terrierra,
Rottweilerra, Dogo argentinarra, Fila brasildarra, Tosa Inua, Akita
Inua, Harrapari mallorcarra, Dogo alemaniarra, Bull Terrierra,
Bullmastiffa, Artzakur napoliarra, Dogo tibetarra, Airedale Terrierra,
Bordeleko Dogoa, Cane korsikarra, Beauceko Artzain-txakurra,
Dobermana, Artzain-txakur alemaniarra, Piriniotako Artzakurra, Artzakur
espainiarra, Harrapari kanariarra, Kaukasoko Artzain-txakurra eta
horien arteko gurutzatzeak, artzakurren eta ehiza-txakurren arteko
gurutzatzeetatik sortutakoak izan ezik.
3.4.7. Ehizean animalia saltoan ibilarazita aritzeko bi txakur baino
gehiago eskopetako, eta eskutan hiru ehiztari baino gehiago erabiltzea,
Kuartangoko ehiza esparru sozialean izan ezik. Hala ere, untxi ehizan
hiru txakur erabili ahal izango dira gehienez.
3.4.8. Uribarri Ganboa eta Urrunagako urtegietako ehiza esparruetan.
Berrostegietako ehiza aterpetan, Gasteizko Goi Mendietan,
Caicedo-Yusoko edo Arreoko aintziran, Zuhatzako irlan eta Zamukoa
mendian, Lakotxarango erkidean, Layaza barrutian Leza eta
Samaniego tartean, eta Maroñoko urtegian. Ureztaketarako urputzuetan
eta Araka gune militarrean.
3.4.9. Landutako lurzoruetan, uzta oraindik jaso gabe badago.
3.4.10. Argi, esku argi edo bestelako argi tresnekin, Habitaten
Zuzentarauaren VI. eranskinean adierazi bezala, baita gauez tiro egitea
ahalbidetzen duten bisoreekin ere.
3.5 Beste debeku batzuk:
3.5.1 Debekualdian edo baimendutako aldiko egun eta ordu
baimendu gabeetan, edozein lurzoru zinegetikotatik su-armak edo
aire konprimituz eragindakoak eramanez igarotzea, zorroan badaude
ere, horretarako baimen berezirik izan ezean.
3.5.2 Ehiza larriko espezie zinegetikoak ehiza garaian gizentzea,
arku ehizaren kasuan izan ezik.
3.5.3 Basa-espezieak ikustatzeko fokuak erabiltzea, horretarako
baimen berezirik izan ezean.
3.6. Txapelketak: baimendutako alditik kanpo horrelakoak egiteko
baimena eman daiteke, Arabako Ehiza Federazioak hala eskatuz
gero.
4. artikulua.- Nekazaritzarako, abeltzaintzarako, mendietarako
eta ehizarako kaltegarri diren espezieak kontrolatzeko
neurriak:
Espezie horiek kontrolatzeko prozedurarik egokiena baimendu ahal
izango da espezie horiek eragindako kalteak agertzen dituzten lekuetan
3.4. Métodos prohibidos:
Los métodos prohibidos para la captura de las especies cinegéticas
son los lazos, ligas, anzuelos, aves vivas, cegadas o mutiladas,
utilizadas como reclamos, aparatos grabadores, aparatos electrocutantes,
explosivos, redes, trampas-cepo, cebos envenenados o
tranquilizantes, armas semiautomáticas o automáticas cuyo cargador
pueda contener más de 2 cartuchos, aviones, vehículos automóviles
y barcas.
Además está prohibida la caza:
3.4.1. Con rifles calibre 22, de percusión anular y con rifles en la
media veda.
3.4.2. Con armas accionadas por aire u otros gases comprimidos.
3.4.3. Con postas, entendiéndose por tales aquellos proyectiles
cuyo diámetro sea superior a 4,5 milímetros. Asimismo, se prohíbe su
tenencia mientras se esté practicando el ejercicio de la caza.
3.4.4. Con balas en el caso de la caza menor y con cartuchos de
perdigones en el caso de la caza mayor, incluida la caza de jabalí al
salto, entendiéndose por tales aquellos proyectiles cuyo diámetro
sea igual o inferior a 4,5 milímetros. La caza mayor sólo se practicará
con bala, estando prohibida igualmente la tenencia de cartuchos
de perdigones mientras se esté practicando el ejercicio de la caza en
batidas, esperas o recechos. También estarán prohibidos los petardos
y las bocinas en las batidas de caza mayor.
3.4.5. Con ballesta.
3.4.6. Con las siguientes razas de perros: Pit Bull Terrier,
Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler,
Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu, así como el
Presa Mallorquín, Dogo Alemán, Bull Terrier, Bullmastiff, Mastín
Napolitano, Dogo del Tibet, Airedale Terrier, Dogo de Burdeos, Cane
Corso, Pastor de Beauce, Doberman, Pastor Alemán, Mastín de los
Pirineos, Mastín Español, Presa Canario, Pastor del Caúcaso y sus
cruces, a excepción del cruce de Mastín con Podenco.
3.4.7. Con más de dos perros por escopeta en la caza al salto
y más de tres personas cazadoras en mano, salvo en el Coto Social
de Kuartango. No obstante, en la caza del conejo se podrá utilizar un
máximo de tres perros.
3.4.8. En las reservas de caza de los embalses de Ullibarri
Gamboa y Urrunaga. En los refugios de caza de Berrostegieta, Montes
Altos de Vitoria, Lago de Caicedo Yuso o Arreo, Isla de Zuaza y
monte Zamukoa, Monte Comunero de Lakotxarán, término de Layaza,
entre Leza y Samaniego, y el embalse de Maroño. En las balsas para
riego y en la zona militar de Araka.
3.4.9. En los terrenos cultivados en los que aún no se haya
recogido la cosecha.
3.4.10. Con faros, linternas u otros aparatos luminosos, según lo
indicado en el Anexo VI de la Directiva de Hábitats, así como con visores
que permitan el disparo nocturno.
3.5 Otras prohibiciones:
3.5.1 Transitar, si no se dispone de la oportuna autorización, por
cualquier tipo de terreno cinegético con armas de fuego, así como con
las accionadas por aire comprimido, aunque se encuentren
enfundadas, tanto en época de veda como en días y horas no hábiles
dentro de la temporada hábil.
3.5.2 Cebar a las especies cinegéticas de caza mayor en época
de caza, excepto en la caza con arco.
3.5.3 Utilizar focos para la observación de especies silvestres, si
no se dispone de la debida autorización.
3.6. Campeonatos: Fuera de la temporada hábil, a petición de la
Federación Territorial de Caza de Álava, podrá autorizarse su celebración.
Artículo 4. Medidas de control por daños a la agricultura,
ganadería, montes y fauna silvestre:
En los terrenos donde circunstancialmente aparezcan daños
causados por estas especies se podrá autorizar el procedimiento
2012ko uztailaren 30a, astelehena ALHAO 87 BOTHA Lunes, 30 de julio de 2012
7850
aplikatzeko, ohiko ehiza-sistemen ordez neurri prebentibo eta alternatiboak
bereziki bultzatuz.
5. artikulua.- Neurri osagarriak:
Animalien bizitzarako eta nekazaritza lanetarako dakarren arriskuagatik,
debekatuta dago erabilitako kartutxo zorroak ehiza esparruan
botata uztea. Artikulu honek jasotakoa betetzen ez bada, ehiza esparruaren
elkarte, klub edo pertsona esleipenduna izango da erantzule
subsidiarioa.
6. artikulua.- Unean uneko neurriak:
Espezieen iraupenerako batere onuragarriak ez diren gertaera
klimatikoak, biologikoak edo bestelakoak direla-eta Arabako Lurralde
Historikoko edo eskualde bateko aberastasun zinegetikoak kalterik izan
badezake, horiei aurre hartzearren, urgentzia horretarako oztopo ez
bada, eta Ehiza Lurralde Kontseiluari entzun ondoren, ehiza arloan
eskumenak dituen sailak espezie horietako batzuk edo horiek guztiak
harrapatzeko aldi baimenduak aldatzeko ahalmena hartu ahal izango
du beretzat. Erabaki hori hedabide nagusietan argitaratuko da eta
ondoren ALHAOn foru arau bidez eta ahal bezain azkar.
7. artikulua.- Osasun neurriak:
Zernahi ehizagai sartu edo ingururen bat birpopulatu aurretik
ehiza arloan eskumenak dituen sailaren baimena behar da, ekainaren
28ko 48/2011 Foru Dekretuak xedatutakoaren arabera. Foru dekretu
horrek Arabako Lurralde Historikoan ehiza espezieak ustiatzea, birpopulatzea
eta askatzea, espezie horiek ehizarako edo erakusteko
erabiltzea, eta ehiza eremu industrialen eta txakur heziketarako
zonaldeen funtzionamendua arautzen ditu.
8. artikulua.- Antolaketarako neurriak:
Ehiztari bakoitzak 2013ko otsailaren 15a baino lehen eta bere
ehiza esparruaren bitartez “Ehiza egunen eta harrapakinen kontrola”
eta “Ehiztariari eta 2012/2013 ehiza denboraldiari buruzko datuak”
izeneko inprimakiak bidali beharko ditu, behar bezala beteta.
Bestalde, ehiza esparruen sozietate, talde edo pertsona esleipendunak
esparruan harrapaturikoaren laburpena eta lehen aipaturiko
inprimakiak aurkeztu beharko ditu 2013ko otsailaren 22a baino
lehen Arabako Foru Aldundian ehiza arloan eskumena duen sailean.
Era berean, harrapaketarako baimen berezien agiriak bidali
beharko zaizkio sail horri, kasuan kasuko baimenean adierazitako
epeetan. Horiek guztiak aurkezten ez badira, foru agindu honetako 12.
artikulua aplikatuko da.
Basurdearen uxaldi harrapaketen berri ematen duten agiriak sail
eskumendunean aurkeztu beharko dira uxaldia egin eta ondorengo
hamar egunetan, bai elkarteen bitartez haiekin elkartutako ehiza esparruetan,
edo zuzenean, elkartu gabeetan. Epe hori ez betetzeak ekar
dezake esparru horrek baimenduta dituen gainerako uxaldiak bertan
behera utzi beharra.
9. artikulua. Babes neurriak:
Pertsonen segurtasuna oro har bermatu ahal izateko, gomendatzen
da kolore deigarriko txalekoak erabiltzea ehiza xehean aritzean.
10. artikulua. Merkaturatzea:
Irailaren 15eko 1118/1989 Errege Dekretuak xedatzen duenez,
hauexek dira Araban merkaturatu eta harrapatu daitezkeen ehiza
espezie bakarrak: basahatea, oreina, galeperra, untxia, orkatza, faisaia,
basurdea, erbia, pagausoa, txoloma, eper gorria eta azeria.
11. artikulua.- Kuartangoko ehiza esparru soziala.
Ehiza esparru sozialean ehizan egiteko eskaerak irailaren 3tik
14ra aurkeztuko dira, eta horren funtzionamendurako arauak kasuan
kasuko foru aginduz argitaratuko dira.
12. artikulua.- Arau hausteak.
Foru agindu honetako arauak hausten badira, Ehizari buruzko
martxoaren 17ko 2/2011 Legeak eta ekainaren 14ko 8/2004 Foru
Arauak (Arabako Lurralde Historikoko ehizari buruzkoa) ezarritakoaren
arabera ezarriko dira zehapenak.
más adecuado para su control, promoviendo especialmente medidas
preventivas y alternativas a los métodos de caza habituales.
Artículo 5. Medidas complementarias:
Por el peligro que supone para la vida animal y para la realización
de las labores agrícolas se prohibe abandonar en el terreno de
caza las fundas de los cartuchos utilizados. La sociedad, club o
persona adjudicataria del acotado será, en todo caso, responsable
subsidiario por el incumplimiento de lo previsto en este artículo.
Artículo 6. Medidas circunstanciales:
Con el fin de prevenir los daños que, por circunstancias climáticas,
biológicas o cualesquiera otras extremadamente desfavorables para
la conservación de las especies, pudieran ocasionarse a la riqueza cinegética
de Álava o de una comarca, el Departamento competente en
materia de caza y si lo permite la urgencia oído el Consejo Territorial
de Caza, podrá modificar los períodos hábiles de caza de algunas de
estas especies o de todas ellas. Esta decisión se hará pública en
los principales medios de comunicación, publicándose posteriormente
en el BOTHA, a la mayor brevedad posible, mediante la correspondiente
Orden Foral.
Artículo 7. Medidas sanitarias:
La repoblación o introducción de cualquier especie cinegética
estará sometida a la autorización del Departamento competente en
materia cinegética en los términos del Decreto Foral 48/2011, de 28
de junio, por el que se regula la producción, repoblación y suelta de
especies cinegéticas en el Territorio Histórico de Álava, así como su
uso para caza o exhibición y el funcionamiento de las zonas industriales
de caza y las zonas de adiestramiento.
Artículo 8. Medidas de ordenación:
Cada persona cazadora remitirá, antes del 15 de febrero de
2013 y a través de su coto, los impresos denominados “control de las
jornadas de caza y capturas” y “datos del cazador o cazadora y de
la temporada de caza 2012/2013”, debidamente cumplimentados.
Por su parte, la sociedad, club o persona adjudicataria de los cotos
caza, entregará al Departamento competente en materia de caza de
la Diputación Foral de Álava el resumen de las capturas del coto,
junto con los impresos ya citados, antes del 22 de febrero del 2013.
Igualmente, se remitirán a dicho Departamento los partes de los
permisos especiales de captura, en los plazos señalados en la
respectiva autorización. El incumplimiento de estas entregas dará
lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Orden
Foral.
Los partes de capturas de las batidas de jabalí se entregarán en
el Departamento competente en el plazo de diez días siguientes al de
celebración de la batida, bien a través de las asociaciones, en los cotos
asociados o directamente en los no asociados. El incumplimiento
de dicho plazo podrá dar lugar a la suspensión del resto de batidas
que pueda tener autorizadas el coto.
Artículo 9. Medidas de protección:
Con el fin de favorecer la seguridad de las personas en general
se recomienda, durante el ejercicio de la caza menor, el uso de
chalecos de colores llamativos.
Artículo 10. Comercialización:
Según dispone el Real Decreto 1.118/89, de 15 de septiembre,
las únicas especies cinegéticas comercializables y cazables en Álava
son: ánade azulón, ciervo, codorniz común, conejo, corzo, faisán,
jabalí, liebre, paloma torcaz, paloma zurita, perdiz roja y zorro.
Artículo 11. Coto Social de Kuartango.
El plazo de presentación de las solicitudes para cazar en el Coto
Social será del 3 al 14 de septiembre, publicándose la normativa
que regulará su funcionamiento mediante la correspondiente Orden
Foral.
Artículo 12. Infracciones:
Las infracciones a la presente Orden Foral serán sancionadas
según la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza y la Norma Foral
8/2004, de 14 de junio, de Caza del Territorio Histórico de Álava.
2012ko uztailaren 30a, astelehena ALHAO 87 BOTHA Lunes, 30 de julio de 2012
7851
Xedapen indargabetzailea
Indargabetuta gelditzen dira foru agindu honetan xedatutakoaren
aurka doazen maila bereko edo apalagoko xedapenak.
Azken xedapena.
Foru agindu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean.
Vitoria-Gasteiz, 2012ko uztailaren 18a.– Ingurumen eta Hirigintza
Saileko foru diputatua, MARTA RUIZ CERRILLO.– Ingurumen eta
Hirigintza zuzendaria, BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA.
I. ERANSKINA
Ehiza xehe diren espezieak:
Istingor txikia (Lymnocryptes minimus), istingor arrunta (Gallinago
gallinago), hegabera (Vanellus vanellus), galeper arrunta (Coturnix
coturnix), belabeltza (Corvus corone), arabazozo pikart (Sturnus
vulgaris), faisaia (Phasianus colchicus), bele txikia (Corvus monedula),
haitz usoa (Columba livia), pagausoa (Columba palumbus), txoloma
(Columba oenas), usapala (Streptopelia turtur), mika (Pica pica),
birigarro txiki (Turdus iliacus), garraztarro (Turdus visvivorus), birigarro
arrunta (Turdus philomelus), durdula (Turdus pilaris) eta azeria (Vulpes
vulpes).
Uretako hegaztiak: Basahatea (Anas platyrhynchos), Ipar ahate
(Anas strepera), ahate buztanluze (Anas acuta), antzara hankagorrizta
(Anser anser), udako zertzeta (Anas querquedula), zertzeta arrunta
(Anas crecca), ahate mokozabal (Anas clypeata), kopetazuri arrunta
(Fulica atra), murgilari arrunta (Aythya ferina), murgilari mottodun
(Aythya fuligula) eta ahate txistularia (Anas penelope).
II. ERANSKINA
Ehiza larriaren uxaldietan nahitaez jarri behar den
seinalearen ezaugarriak
Neurriak: 50 cm x 35 cm
Materiala: Aluminioa
Kolorea: Hondo zuriaren gainean gorriz perfilatutako hirukia (3,5 zentimetroko
lodierarekin), barruan basurde beltz bat duelarik.
Testua: KONTUZ (goiko aldean).
UXALDIA (beheko aldean).
Testuaren kolorea: Beltza
Testuaren lodiera: 5 zentimetroko altuera
2 zentimetroko zabalera
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden Foral.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el BOTHA.
Vitoria-Gasteiz a, 18 de julio de 2012.– Diputada Foral de Medio
Ambiente y Urbanismo, MARTA RUIZ CERRILLO.– Directora de Medio
Ambiente y Urbanismo, BELÉN ECHEVERRÍA GOITIA.
ANEXO I
Especies consideradas de caza menor:
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), agachadiza común
(Gallinago gallinago), avefría (Vanellus vanellus), Codorniz común
(Coturnix coturnix), corneja negra (Corvus corone), estornino pinto
(Sturnus vulgaris), faisán (Phasianus colchicus), grajilla (Corvus
monedula), paloma bravía (Columba livia), paloma torcaz (Columba
palumbus), paloma zurita (Columba oenas), tórtola europea
(Streptopelia turtur), Urraca (Pica pica), zorzal alirrojo (Turdus iliacus),
zorzal charlo (Turdus viscivorus), zorzal común (Turdus philomelus), zorzal
real (Turdus pilaris) y zorro (Vulpes vulpes).
Aves acuáticas: Ánade azulón (Anas platyrhinchos), Ánade friso
(Anas strepera), ánade rabudo (Anas acuta), Ánsar común (Anser
anser), cerceta carretona (Anas querquedula), cerceta común (Anas
crecca), cuchara común (Anas clypeata), focha común (Fulica atra),
porrón europeo (Aythya ferina), porrón moñudo (Aythya fuligula) y
silbón europeo (Anas penelope).
ANEXO II
Características de la señalización obligatoria de las batidas
de caza mayor
Dimensiones: 50 cm. x 35 cm.
Material: Aluminio
Color: Sobre fondo blanco, un triángulo perfilado en rojo (de 3,5 cm. de grosor) con
un jabalí negro en su interior.
Texto: ATENCIÓN (Parte superior)
BATIDA (Parte inferior)
Color texto: Negro
Grosor texto; 5 cm. de altura
2 cm. de anchura

No hay comentarios:

Publicar un comentario