miércoles, 1 de agosto de 2012

ORDEN DE VEDAS DE GUIPUZCOA 2012 2013

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
BERRIKUNTZAKO, LANDA GARAPENEKO ETA
TURISMOKO DEPARTAMENTUA
2012ko uztailaren 23ko FORU AGINDUA, Gipuzkoako
lurralde historikoan 2012-2013 kanpainarako
ehiza aldiak eta baldintza orokorrak finkatzekoa.
2011ko martxoaren 17ko 2/2011 Legeak, Ehizarenak, bere
31. artikuluan ezarritakoa betez, beharrezkoa da zehaztea
2012/2013 kanpainan indarrean egongo diren murrizketa eta
ehizatzeko aldiak.
Debekualdietan Foru Agindu honen helburua ehiza arautzea
da, baliabide naturala dela eta horren iraupena bermatu behar
dela onartuta eta honako lege-arauak kontuan hartuta: 2/2011
Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena; martxoaren 25eko
506/1971 Dekretua, 1970eko apirilaren 4ko Ehiza Legea
gauzatzeko Erregelamendua onartzen duena; ekainaren 30eko
16/1994 Legea, Euskal Herriko Natura Babestekoa; 1995eko
abenduaren 7ko 1997/1995 Errege Dekretua, Basa Landare eta
Animalien habitat naturalak kontserbatuz biodibertsitatea
bermatzen laguntzeko arauak ezartzen dituena; 2007ko abenduaren
13ko 42/2007 Legea, Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari
buruzkoa; 79/409/EEE, 92/43/EEE eta 94/24/EEE direktibak;
eta 1979ko irailaren 19ko Bernako Ituna.
Hortaz, Gipuzkoako Ehizako Lurralde Kontseiluari entzunik,
foru diputatu honek ondorengoa xedatu du:
1. artikulua. Ehizarako egunak eta orduak.
1.1. Ehiza egunak: Ehiza aldiaren barruan asteko egun
guztietan ehizatu ahal izango da, espezie batzuen inguruan
ezartzen diren salbuespenekin.
1.2. Ehiza orduak: Baimendutako ehiza aldian, ehizarako
orduak ondorengoak izango dira:
—Urriaren 28a arte: Eguzkia atera baino ordubete lehenagotik
eguzkia sartu eta ordubete beranduago arte.
—Urriaren 28tik azaroaren 30a arte, goizeko 07:30etatik
arratsaldeko 17:30ak arte.
—Abenduaren 1etik ehizatzeko aldiaren amaierara arte:
Goizeko 08:00etik arratsaldeko 17:30ak arte.
—2007ko urriaren 25eko Foru Aginduaren bidez sortutako
erregistroan sartzen diren ehiza tradizionaleko postuetan, 2.2.4
atalean ezarritako zozketapeko garaian: Urriaren 28a arte, eguzkia
atera baino ordubete lehenagotik eguzkia sartu eta ordubete
beranduago arte; eta urriaren 28tik aurrera, berriz, eguzkia atera
baino ordubete lehenagotik arratsaldeko 17:30ak arte.
2. artikulua. Ehiza aldiak eta berezko araudia.
2.1. Erdi debekuko aldia: Galeperra abuztuaren 15etik
irailaren hirugarren igandera bitartean, biak barne. Ehizaldi
horretan zozketatzen diren ohiko pasabideetan 2007ko urriaren
25eko Foru Agindua aplikatuko da, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko aprobetxamendu komuneko ehiza lurretan kokaturiko
ohiko pasabideetan uso migratzaileen ehiza arautzen
duena.
2.2. Ehiza xehea, oro har: Zehaztuko diren salbuespenak
salbu, ehiza aldia urriaren 12tik urtarrilaren 31 bitartekoa
izango da, biak barne, lurralde historiko honetan ehiza daitezkeen
espezieetarako. Aipatu espezie ehizagarriak, Ehiza arautzen
duen 2/2011 Legearen 11. artikuluarekin bat, honako
hauek dira:
DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA
DEPARTAMENTO DE INNOVACION, DESARROLLO
RURAL Y TURISMO
ORDEN FORAL de 23 de julio de 2012, por la que se
fijan los periodos hábiles y condiciones generales de
caza en el territorio historico de Gipuzkoa para la
campaña 2012/2013.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
2/2011, de 17 de marzo de 2011, de Caza, se hace necesario
señalar las limitaciones y épocas hábiles de caza que a estos
efectos deberán regir durante la campaña 2012/2013.
La presente Orden Foral de Vedas tiene como objetivo el
regular la caza en su condición de recurso natural cuya persistencia
debe garantizarse, teniendo en cuenta para ello lo previsto
en la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, en el Decreto
506/1971, de 25 marzo, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, en la
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza
del País Vasco, el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, las
Directivas 79/409/CEE, 92/43/CEE y 94/24/CEE y el Convenio
de Berna de 19 de setiembre de 1979.
En consecuencia, oído el Consejo Territorial de Caza de
Gipuzkoa, este Diputado Foral ha dispuesto:
Artículo 1. Días y horarios hábiles.
1.1. Días hábiles: Se podrá cazar todos los días de la
semana dentro del respectivo período hábil, salvo las excepciones
que se especifiquen en relación con determinadas especies.
1.2. Horarios hábiles: Durante los períodos autorizados
para cazar los horarios hábiles serán los siguientes:
—Hasta el 28 de octubre: Desde una hora antes de la salida
del sol hasta una hora después de la puesta.
—Desde el 28 de octubre hasta el 30 de noviembre desde
las 7:30 hasta las 17:30 h.
—Desde el 1 de diciembre hasta el final del período desde
las 8:00 hasta las 17:30 h.
—En los puestos de caza tradicional, incluidos en el registro
creado por la Orden Foral de 25 octubre de 2007, durante el
período de sorteo establecido en el apartado 2.2.4.: Hasta el 28
de octubre, desde una hora antes de la salida del sol hasta una
hora después de la puesta; y desde el 28 de octubre, desde una
hora antes de la salida del sol hasta las 17:30 h.
Artículo 2. Períodos hábiles y regulación específica.
2.1. Media veda: Codorniz (Coturnix coturnix), Tórtola
(Streptopelia turtur) y Palomas (Columba sp.): Desde el 15 de
agosto hasta el tercer domingo de setiembre, ambos inclusive.
En las líneas de paso tradicional que se sorteen en este período
se aplicará la Orden Foral de 25 de octubre de 2007, por la que
se regula la caza de palomas migratorias y zorzales en pasos tradicionales
situados en terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
2.2. Caza menor en general: Salvo las excepciones que se
especifiquen, el período hábil será el comprendido entre el 12
de octubre y el 31 de enero, ambos inclusive, para las especies
cazables en este Territorio Histórico, que, conforme al artículo
11 de la Ley 2/2011, de Caza, son las siguientes:
16 GIPUZKOAKO A.O.—2012ko uztailaren 25a N.º 142 B.O. DE GIPUZKOA—25 de julio de 2012
Antzara hankagorrizta (Anser anser), Ahate europarra
(Anas penelope), Ipar ahatea (Anas strepera), Zertzeta arrunta
(Anas crecca), Basahatea (Anas platyrhynchos), Ahate buztanluzea
(Anas acuta), Uda zertzeta (Anas querquedula), Ahate
mokozabala (Anas clypeata), Murgilari arrunta (Aythya ferina),
Murgilari mottoduna (Aythya fuligula), Eper gorria (Alectoris
rufa), Galeperra (Coturnix coturnix), Faisai arrunta (Phasianus
colchicus), Kopetazuri arrunta (Fulica atra), Hegabera
(Vanellus vanellus), Istingor txikia (Lymnocryptes minimus),
Istingor arrunta (Gallinago gallinago), Oilagorra (Scolopax rusticola),
Haitz usoa (Columba livia), Txoloma (Columba oenas),
Pagausoa (Columba palumbus), Usapala (Streptopelia turtur),
Durdula (Turdus pilaris), Birigarro arrunta (Turdus philomelos),
Birigarro txikia (Turdus iliacus), Garraztarroa (Turdus viscivorus),
Araba zozo pikarta (Sturnus vulgaris), Mika (Pica
pica), Belabeltza (Corvus corone), Azeri arrunta (Vulpes vulpes),
Erbia (Lepus europaeus) eta Mendi untxia (Oryctolagus
cuniculus).
2.2.1. Erbia (Lepus europaeus) eta untxia (Oryctolagus
cuniculus): 2012/2013 ehiza denboraldian debekatua dago
Gipuzkoan erbiak ehizatzea. Populazioen egoera kontuan hartuta,
zenbait eremutan mugatutako ehizaldiak baimenduko dira.
Ehizaldi horiek egiteko eskaerak, Basa Animalien eta
Landareen Zerbitzura zuzenduak, Gipuzkoako Ehiza
Federazioan aurkeztuko dira 2012ko abuztuaren 15a baino
lehen. Eskaera banakakoa edo taldekoa izan daiteke, eta ondorengo
datu hauek erantsi beharko dira: Izena, NA (taldeak diren
kasuan, ehiztari bakoitzarena) eta eskatutako ehiza lekuak eta
egunak.
Gipuzkoan mendi-untxia ehizatzeko baimen berezi bat
beharko da. Espezie hori ehizatzeko eskaerak, Basa Animalien
eta Landareen Zerbitzura zuzenduak, Gipuzkoako Ehiza
Federazioan aurkeztuko dira, 2011ko abuztuaren 15a baino
lehen. Eskaerari ondorengo datu hauek erantsi beharko zaizkio:
Izena, NA, eta eskatutako ehiza lekua eta egunak.
2.2.2. Eper gorria (Alectoris rufa) eta faisai arrunta
(Phasianus colchicus): urriaren 12tik urtarrilaren 31 bitartean,
biak barne, ehiza egunak ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetara
mugatzen direlarik.
Kontrolatutako ehiza lekuetan faisaiak harrapatzeko baimena
emango da; betiere, dagozkion ehiza planetan xedatutakoaren
arabera; beraz, horretarako Ehiza Federazioaren eta
eremu bakoitza kudeatzen duten elkarteen baimena eskuratu
beharko da.
2.2.3. Oilagorra (Scolopax rusticola): urriaren 12tik
otsailaren 17ra, biak barne. Espezie hau ehiza daiteke, baina
«saltoan» bakarrik. Debekatuta dago, beraz, «zelatan» ehizatzea.
Ehiztari eta eguneko, gehienez hiru oilagor harrapatu daitezke.
Gipuzkoan oilagorraren ehizaren kudeaketa egokirako
behar den informazioa lortzearren, beharrezkoa da ehizatzen
denaren parte bat alboan eramatea, hartara espezie horren ehiza
aprobetxamendu komuneko lur zinegetikoetan egiteko. Parte
hori Gipuzkoako Ehiza Federazioan jaso beharko da, eta, bete
eta gero, Federazioara bertara eraman Ehiztaria behartuta dago
datuok ehizatzen duen egunean bertan betetzera. Orobat, harrapaketak
momentuan bertan markatu beharko dira, eta oilagorra
prezintatu egin beharko da, harrapaketa partearekin batera
banatzen diren prezintoekin.
Berezko araudia duten ehiza-erregimen bereziko lurretan,
oilagorra gune horien araudi bereziaren arabera ehizatuko da.
Ansar común (Anser anser), Silbón europeo (Anas penelope),
Anade friso (Anas strepera), Cerceta común (Anas
crecca), Anade azulón (Anas platyrhynchos), Anade rabudo
(Anas acuta), Cerceta carretona (Anas querquedula), Cuchara
común (Anas clypeata), Porrón común (Aythya ferina), Porrón
moñudo (Aythya fuligula), Perdiz roja (Alectoris rufa),
Codorniz común (Coturnix coturnix), Faisán (Phasianus colchicus),
Focha común (Fulica atra), Avefría (Vanellus vanellus),
Agachadiza chica (Lymnocryptes minimus), Agachadiza
común (Gallinago gallinago), Becada (Scolopax rusticola),
Paloma bravía (Columba livia), Paloma zurita (Columba
oenas), Paloma torcaz (Columba palumbus), Tórtola
(Streptopelia turtur), Zorzal real (Turdus pilaris), Zorzal común
(Turdus philomelos), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), Zorzal
charlo (Turdus viscivorus), Estornino pinto (Sturnus vulgaris),
Urraca (Pica pica), Corneja negra (Corvus corone), Zorro
(Vulpes vulpes), Liebre (Lepus europaeus) y Conejo
(Oryctolagus cuniculus).
2.2.1. Liebre (Lepus europaeus) y conejo (Oryctolagus
cuniculus): Se prohíbe la caza de la liebre en Gipuzkoa durante
la temporada de caza 2012/2013. Según el estado de las poblaciones,
se autorizarán cacerías limitadas en determinadas zonas.
Las solicitudes para la realización de dichas cacerías, dirigidas
al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se presentarán en la
Federación Guipuzcoana de Caza antes del 15 de agosto de
2012. Dicha solicitud podrá ser individual o colectiva e incluirá
los siguientes datos: Nombre, DNI (en caso de grupos los de
cada cazador) y el lugar y las fechas de caza solicitadas.
Para la caza del conejo en Gipuzkoa será necesario contar
con un permiso especial. Las solicitudes para la caza de esta
especie, dirigidas al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se presentarán
en la Federación Guipuzcoana de Caza antes del 15 de
agosto de 2012. Dicha solicitud incluirá los siguientes datos:
Nombre, DNI y el lugar y las fechas de caza solicitadas.
2.2.2. Perdiz (Alectoris rufa) y faisán (Phasianus colchicus):
Desde el 12 de octubre hasta el 31 de enero, ambos inclusive,
estando su caza limitada a jueves, sábados, domingos y
festivos.
En las zonas de caza controlada la caza del faisán se autorizará
de acuerdo a lo dispuesto en los planes cinegéticos correspondientes,
por lo que será necesario el permiso de la
Federación Guipuzcoana de Caza y de las sociedades gestoras
de cada zona.
2.2.3. Becada (Scolopax rusticola): Desde el 12 de octubre
hasta el 17 de febrero, ambos inclusive. Solamente se permite
la caza de esta especie «al salto», quedando prohibida su
caza a la espera. El cupo máximo por cazador y día de caza es
de tres becadas.
Con el objeto de obtener la información necesaria para una
adecuada gestión de la caza de la becada en Gipuzkoa, se establece
la obligación de portar un parte de captura, para poder
practicar la caza de dicha especie en terrenos cinegéticos de
aprovechamiento común de Gipuzkoa. Dicho parte se deberá
recoger en la Federación de Caza de Gipuzkoa y se deberá
entregar, una vez cumplimentado, en la misma Federación. El
cazador estará obligado a rellenar los datos incluidos en el parte
de captura la misma jornada de caza. Así mismo, las capturas se
deberán marcar al momento en el parte de captura y se deberá
precintar la becada cazada con los precintos que, a tal efecto,
acompañan al parte de capturas.
En terrenos de régimen cinegético especial, la caza de la
becada se desarrollará de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.
GIPUZKOAKO A.O.—2012ko uztailaren 25a N.º 142 B.O. DE GIPUZKOA—25 de julio de 2012 17
2.2.4. Uso migratzaileak eta birigarroak ohiko pasabideetan:
irailaren hirugarren igandetik urtarrilaren 31 bitartean, biak
barne.
Ohiko pasabideetako ehiza foru agindu honek xedatutakoaren
arabera arautuko da: 2007ko urriaren 25eko Foru Agindua,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko aprobetxamendu komuneko
ehiza lurretan kokaturiko ohiko pasabideetan uso migratzaileen
ehiza arautzen duena. Ohiko pasabidetzat hartuko dira foru
agindu horrek arautzen duen Erregistroan jasotakoak. Eremu
horietan Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuak eta Gipuzkoako Ehiza Federazioak ohiko
pasabideak kudeatzeko onartutako baldintzak beteko dira.
Zozketak irailaren hirugarren igandean hasi, eta azaroaren 18ra
bitartean egingo dira. Pasabideak hobeto kudeatzearren zozketak
luzatu nahi dituzten elkarteek abenduaren 31ra bitartean
luzatu ahal izango dituzte, aurrez Gipuzkoako Ehiza
Federazioaren bidez, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuari baimena eskatuz.
Anguta ohiko pasabidean 5 postu Leintz-Gatzagako udalerrian
daude, eta lerroak Arabatik jarraitzen du, guztira 21 postu
osatu arte. Lerro osoaren kudeaketa egokia bermatzeko,
Arabako postuen iparraldean dagoen lurralde gipuzkoarrean
2007ko urriaren 25eko Foru Agindua aplikatuko da,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko aprobetxamendu komuneko
ehiza lurretan kokaturiko ohiko pasabideetan uso migratzaileen
ehiza arautzen duena. Beraz, zozketa garaian, lerro aurretik 500
m-tan ezingo da ehizan aritu, ezta eskopetarekin ibili ere.
Ohiko pasabide bezala izendatu ez diren eta Federazioak
kudeatzen ez dituen gainontzeko lerroetan ehiza arloan indarrean
dagoen araudi orokorra aplikatuko da.
2.2.5. Uretako hegaztiak: urriaren 12tik urtarrilaren 31
bitartean.
2.2.6. Azeria (Vulpes vulpes): urriaren 12tik otsailaren
24ra bitartean, biak barne.
Azeriaren ehiza araubide arrunteko lekuetan uxaldietan baimenduko
da soilik larunbat, igande eta jaiegunetan, eta Basa
Animalien eta Landareen Zerbitzuaren baimena beharko da.
Espezie hori ehizatzeko baimena duen ehiztariak baimenean
ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Uxaldietan, gutxienez
bost ehiztarik parte hartu beharko dute, eta ezingo da uxaldia
egin ehiztari kopuru txikiagoarekin.
Ehizaldi horiek egiteko eskaerak Gipuzkoako Ehiza
Federazioan aurkeztuko dira, Basa Animalien eta Landareen
Zerbitzura zuzenduta, 2012ko abuztuaren 15a baino lehen.
Eskaeran adierazi behar da ehizan arituko den taldea nortzuk
osatzen duten, horietako bakoitzaren NA, eta arduradunaren
helbidea eta telefono zenbakia. Era berean, ehizaldia egin nahi
den lur azalera eta herria zehaztu beharko dira.
Erregimen berezipeko ehiza lurretan azeriaren ehiza dagokion
plan zinegetikoan adierazitakoari jarraikiz arautuko da.
2.3. Ehiza larria.
2.3.1. Basurdea (Sus scrofa).
2.3.1.1. Ehizaldia 2012ko irailaren 16tik 2013ko urtarrilaren
27a artekoa izango da, biak barne, eta ehiza egunak larunbat,
igande eta jaiegunak izango dira.
2.2.4. Palomas migratorias y zorzales en pasos tradicionales:
Desde el tercer domingo de setiembre hasta el 31 de enero,
ambos inclusive.
La caza en zonas tradicionales de paso se regirá por lo dispuesto
en la Orden Foral de 25 de octubre de 2007, por la que
se regula la caza de palomas migratorias y zorzales en pasos tradicionales
situados en terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se considerarán
líneas de paso tradicional las incluidas en el Registro regulado
mediante dicha orden foral. En dichas zonas se aplicarán las
condiciones acordadas por el Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo y la Federación Guipuzcoana de
Caza, para la gestión de las líneas de paso tradicional. El período
de sorteo será el comprendido entre el tercer domingo de
setiembre y el 18 de noviembre. Las sociedades que, para una
mejor gestión de las líneas, quieran prolongar los sorteos
podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre, previa solicitud al
Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo a través
de la Federación Guipuzcoana de Caza.
La línea de paso tradicional de Anguta cuenta con 5 puestos
en el término municipal de Leintz-Gatzaga y continúa por el
territorio de Alava, completando un total de 21 puestos. Con
objeto de garantizar una adecuada gestión de la línea en su conjunto,
en el territorio guipuzcoano situado al norte de los puestos
ubicados en la parte alavesa de la línea se aplicará la Orden
Foral de 25 de octubre de 2007, por la que se regula la caza de
palomas migratorias y zorzales en pasos tradicionales situados
en terrenos cinegéticos de aprovechamiento común del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, por lo que, durante el período
de sorteo, no se podrá cazar y estarán prohibidas las escopetas
volantes en 500 metros por delante de la línea.
En el resto de líneas no declaradas de pase tradicional y no
gestionadas por la Federación Guipuzcoana de Caza se aplicará
la normativa general vigente en materia de caza.
2.2.5. Aves acuáticas: Desde el 12 de octubre al 31 de
enero.
2.2.6. Zorro (Vulpes vulpes): Desde el 12 de octubre hasta
el 24 de febrero, ambos inclusive.
La caza del zorro en los terrenos cinegéticos de régimen
común se autorizará únicamente en batida los sábados, domingos
y festivos y deberá contar con el permiso del Servicio de
Fauna y Flora Silvestre. Los cazadores autorizados para la caza
de esta especie deberán cumplir las condiciones establecidas en
el permiso. En las batidas deberán participar al menos 5 cazadores,
no pudiéndose celebrar la batida con un número inferior
de cazadores.
Las solicitudes para la realización de dichas cacerías, dirigidas
al Servicio de Fauna y Flora Silvestre, se presentarán en
la Federación Guipuzcoana de Caza antes del día 15 de agosto
de 2012. En dicha solicitud figurará la composición de la cuadrilla
con el D.N.I. de cada miembro y con el domicilio y
número de teléfono de su responsable. Asimismo deberá indicar
la mancha y municipio donde se pretenden realizar las batidas.
En los terrenos cinegéticos sometidos a régimen especial, la
caza del zorro se regirá con arreglo a lo indicado en el plan
cinegético correspondiente.
2.3. Caza mayor.
2.3.1. Jabalí (Sus scrofa).
2.3.1.1. El período hábil será el comprendido entre el 16
de setiembre de 2012 y el 27 de enero de 2013, ambos inclusive,
siendo los días hábiles los sábados, domingos y festivos.
18 GIPUZKOAKO A.O.—2012ko uztailaren 25a N.º 142 B.O. DE GIPUZKOA—25 de julio de 2012
2.3.1.2. Basurdearen ehiza Landa Ingurunearen Garapenerako
foru diputatuaren 2004ko uztailaren 16ko Foru Aginduaren
bidez deklaratutako Kontrolatutako Ehiza lekuetan egingo
da, dagokion plan zinegetikoan adierazitakoaren arabera.
2.3.2. Orkatza (Capreolus capreolus): Orkatzaren ehiza
Landa Ingurunearen Garapenerako foru diputatuaren 2004ko
uztailaren 16ko Foru Aginduaren bidez deklaratutako
Kontrolatutako Ehiza lekuetan egingo da, dagokion plan zinegetikoan
adierazitakoaren arabera.
2.4. Baimen berezia behar duten ehiza motak:
Legeztatutako ehiza-hegaztiak edo arkua erabiliz ehizean aritu
nahi dutenek Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuaren baimen
berezia eskuratu beharko dute. Baimen hori Basa Animalien eta
Landareen Zerbitzuari eskatuko zaio Gipuzkoako Ehiza
Federazioaren bidez.
3. artikulua. Faunaren babesa, oro har.
3.1. Debekuak.
2/2011 Legeak, Ehizarenak, ezartzen dituen debekuez gain,
eta bereziki, ehizaren jarduna arautzen duen bere V. tituluan
ezarritakoez gain, honako baliabide eta arte hauekin ehizatzea
galarazten da:
3.1.1. Debekatua dago ehizatzea, gauez tiro egitea
ahalmentzen duten bisoreekin.
3.1.2. Debekatua dago ehizatzerakoan irratiak erabiltzea
eta edukitzea 2007ko urriaren 25eko Foru Aginduan deklaraturako
ohiko pasabideetan. Foru Agindu horrek arautzen du uso
migratzaileen eta birigarroen ehiza, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko aprobetxamendu komuneko ehiza lurretan kokaturiko
ohiko pasabideetan eta ehiza esparruetan kokatutako postuetan.
3.2. Espezie ehizagaien komertzializazioa: 2/2011
Legeak, Ehizarenak, bere 45 artikuluan ezarritakoa betez, eta
irailaren 15eko 1118/1989 Errege Dekretuak xedatutakoarekin
eta bere Eranskinean jasotako espezie ehizagarrien zerrendarekin
bat, honako hauek dira komertzializa daitezkeen espezie
ehizagaiak:
Ugaztunak:
Erbia (Lepus sp.).
Untxia (Oryctolagus cuniculus).
Azeria (Vulpes vulpes).
Basurdea (Sus scrofa).
Hegaztiak:
Basahatea (Anas platyrhynchos).
Eper gorria (Alectoris rufa).
Faisai arrunta (Phasianus colchicus).
Pagausoa (Columba palumbus).
Txoloma (Columba oenas) (*).
Galeper arrunta (Coturnix coturnix) (*).
(*) Industria ustiapenetako aleak soilik.
3.3. Ehiza Segurtasun Aldeetan; Segurtasun Alde espresuki
deklaratuak izan diren tokietan berariazko arauen arabera
egingo da ehiza.
2.3.1.2. La caza del jabalí se practicará en las Zonas de
Caza Controlada declaradas por la Orden Foral de 16 de julio
de 2004, de la Diputada Foral para el Desarrollo del Medio
Rural, con arreglo a lo indicado en el plan cinegético correspondiente.
2.3.2. Corzo (Capreolus capreolus): La caza del corzo se
practicará en las Zonas de Caza Controlada declaradas por la
Orden Foral de 16 de julio de 2004, de la Diputada Foral para
el Desarrollo del Medio Rural, con arreglo a lo indicado en el
plan cinegético correspondiente.
2.4. Modalidades de caza que requieren permisos especiales:
Los aficionados que deseen practicar la caza con aves de
cetrería legalizadas o con arco, deberán obtener previamente el
permiso especial del Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se
solicitará al Servicio de Fauna y Flora Silvestre a través de la
Federación Guipuzcoana de Caza.
Artículo 3. Protección a la fauna en general.
3.1. Prohibiciones.
Además de las prohibiciones establecidas en la Ley 2/2011,
de Caza, y en particular, en su Título V, en el que se regula el
ejercicio de la caza, se prohíbe cazar con los siguientes medios,
métodos y artes:
3.1.1. Se prohíbe cazar con visores que permitan el disparo
nocturno.
3.1.2. Durante el ejercicio de la caza se prohíbe la utilización
y tenencia de emisoras en las líneas de paso tradicional
declaradas por la Orden Foral de 25 de octubre de 2007, por la
que se regula la caza de palomas migratorias y zorzales en
pasos tradicionales situados en terrenos cinegéticos de aprovechamiento
común y en los puestos de los cotos de caza del
Territorio Histórico de Gipuzkoa.
3.2. Comercialización de especies cinegéticas: En cumplimiento
a lo dispuesto en el art. 45 de la Ley 2/2011, de Caza, y
conforme a lo dispuesto el Real Decreto 1118/1989 de 15 de
setiembre, en cuyo Anexo se relacionan las siguientes especies
objeto de caza que se declaran comercializables:
Mamíferos:
Liebre (Lepus sp.).
Conejo (Oryctolagus cuniculus).
Zorro (Vulpes vulpes).
Jabalí (Sus scrofa).
Aves:
Ánade real (Anas platyrhynchos).
Perdiz roja (Alectoris rufa).
Faisán (Phasianus colchicus).
Paloma torcaz (Columba palumbus).
Paloma zurita (Columba oenas) (*).
Codorniz común (Coturnix coturnix) (*).
(*) Sólo los ejemplares procedentes de explotaciones
industriales.
3.3. Caza en Zonas de Seguridad: En aquellos lugares
expresamente declarados como Zonas de Seguridad, la caza se
realizará con arreglo a la normativa específica reguladora de las
mismas.
GIPUZKOAKO A.O.—2012ko uztailaren 25a N.º 142 B.O. DE GIPUZKOA—25 de julio de 2012 19
3.4. Ehiza Naturagune Babestuetan: Gipuzkoan deklaratutako
Parke Naturaletan (Aralar, Aiako Harria, Pagoeta eta
Aratz-Aizkorri), Babestutako Biotopoetan (Leitzaran, Inurritza
eta Zumaia-Deba itsasertzeko tartea) eta 2000 eta Natura
Sarean dauden guneetan gune horien araudi bereziaren arabera
ehizatuko da.
4. artikulua. Nekazaritza, abeltzaintza, mendi eta ehizarako
kaltegarriak diren espezieak kontrolatzeko neurriak.
Espezie horiek egindako kalteak agertzen diren lurraldeetan,
espezie horien kontrolerako prozedurarik egokiena baimendu
ahal izango du Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta
Turismoko Departamentuak, indarrean dagoen legeriaren arabera.
5. artikulua. Neurri bereziak.
Ehiza moten iraupenerako erabat kaltegarriak diren klimazko,
biologiazko edo beste edozeinezko zirkunstantziak
direla eta, Gipuzkoako edo eskualde bateko ehiza ondasunari
egin dakizkiokeen kalteei aurrea hartzeko, Berrikuntzako,
Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak bereganatzen
du mota horietako batzuen edo guztien ehiza aldiak aldatzeko
ahalmena; neurri babesgarri hori, bai probetxurako erregimen
arrunteko ehiza lurrei baita erregimen bereziari
atxikitakoei ere ezarri dakiekeelarik.
6. artikulua. Arau-hausteak.
Debekualdien Foru Agindu honen arauak hausteari, dagokion
zigorra jarriko zaio, lege hauei jarraikiz: Natur Ondareari
eta Bioaniztasunari buruzko 2007ko abenduaren 13ko 42/2007
Legea; 2/2011ko Legea, martxoaren 17koa, Ehizarena; ekainaren
30eko 16/1994 Legea, Euskal Herriko Natura Babestekoa,
eta aplikagarri izan daitekeen beste edozein arau.
Xedapen indargabetzailea.
Agindu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten garrantzia
bereko edo gutxiagoko xedapen guztiak baliogabeturik geratzen
dira.
Azken xedapena.
Foru agindu hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratzen den egunean jarriko da indarrean.
Donostia, 2012ko uztailaren 23a.—Jon Peli Uriguen
Ansola, Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko
Departamentuko foru diputatua.
(5019) (7319)
3.4. Caza en los Espacios Naturales Protegidos: La caza
en los Parques Naturales declarados en Gipuzkoa (Aralar,
Aiako Harria, Pagoeta y Aratz-Aitzgorri), en los Biotopos
Protegidos (Leitzaran, Iñurritza y el tramo litoral Deba-
Zumaia) y en los espacios incluidos en la Red Natura 2000, se
desarrollará de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.
Artículo 4. Medidas de control de especies perjudiciales
para la agricultura, ganadería, montes y caza.
En aquellos terrenos donde circunstancialmente aparecieran
daños causados por estas especies, el Departamento de
Innovación, Desarrollo Rural y Turismo podrá autorizar el procedimiento
más adecuado para su control, de acuerdo con la
normativa vigente.
Artículo 5. Medidas circunstanciales.
A fin de prevenir los daños que pudieran ocasionarse a la
riqueza cinegética del Territorio Histórico de Gipuzkoa o de
una comarca, por circunstancias climáticas, biológicas o cualesquiera
otras extremadamente desfavorables para la conservación
de las especies, el Departamento de Innovación,
Desarrollo Rural y Turismo se reserva la facultad de modificar
los períodos hábiles de algunas de las especies, o de todas ellas,
pudiendo ser aplicadas estas medidas protectoras tanto a los
terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, como a los
sometidos a régimen especial.
Artículo 6. Infracciones.
Las infracciones a la presente Orden Foral de Vedas serán
sancionadas según proceda, conforme a la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a la
Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza, a la Ley 16/1994, de 30
de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, y
conforme a cualquier otra norma que resulte aplicable.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa.
Donostia-San Sebastián, a 23 de julio de 2012.—El diputado
foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, Jon Peli
Uriguen Ansola.
(5019) (7319

No hay comentarios:

Publicar un comentario